سرمایه گذاری در بورس با هدف خلق ثروت / داروسازی اسوه

هدف سرمایه گذاری  در بورس  برای تمامی سرمایه گذاران بدست آوردن ثروت می باشد و غالبا افراد سعی می کنند از طریق خرید و فروش پی در پی و یا اصطلاحا نوسان گیری به این مهم دست یابند برای این مهم سرمایه گذار باید به طور همیشگی با بورس و هیجانات در ارتباط بوده بتواند از این راه سود  بدست آورد یک روش دیگر اینستکه شخص با دید بلند مدت در شرکتهایی با فاند قوی سرمایه گذاری کرده و سود دلخواه خودرا از طریق شرکت در مجامع بدون استرس بدست آورد.

 در این مقاله فرض شده است که شخصی به طور مثال 12 اردیبهشت 90 یک سهم داروسازی اسوه را خریداری می کند و آنرا تا اول تابستان 95 آنرا نگه داری می کند می خواهیم بررسی کنیم شخص مورد نظر در این زمان به چه میزان کسب منفعت کرده و سپس این سود را با سود حاصل از سپرده بانکی مقایسه می کنیم

برای سهولت کار فرض شده است هردو گروه (سپرده گزاران و سرمایه گذاران) از نرخ بهره ساده استفاده کرده اند برای سپرده بانکی به طور متوسط از میزان سالانه %22 استفاده شده است .

با نگاهی به سایت سازمان بورس در میابیم که قیمت هر سهم داسوه در 12 اردیبهشت 90 مبلغ 1387 تومان بوده است . صاحب سهم در دوره  پنج ساله در هفت مجمع شرکت کرده است شش مجمع عادی و یک مجمع فوق العاده جهت افزایش سرمایه. در جدول زیر سود حاصل از مجامع مورد بررسی قرارگرفته است:

تاریخ مجمع نوع مجمع سودتقسیمی هر سهم و درآمد سرمایه گذار
90/2/19 عادی سالیانه تقسیم سود 120 تومان سود هر سهم
91/2/19 عادی سالیانه تقسیم سود 135 تومان سود هر سهم
92/2/30 عادی سالیانه تقسیم سود 149 تومان سود هرسهم
92/12/15  فوق العاده افزایش سرمایه %133 به هر سهم 1.33 سهم اضافه می گردد یعنی سرمایه گذار اکنون 2.33 سهم دارد
93/2/31 عادی سالیانه تقسیم سود با توجه به تقسیم سود 120 تومانی و تعداد 2.33 سهم درامد سرمایه گذار 280 تومان
94/27/2 عادی سالیانه تقسیم سود با توجه به تقسیم سود 190 تومانی و تعداد 2.33 سهم درامد سرمایه گذار 443 تومان
95/3/30 عادی سالیانه تقسیم سود با توجه به تقسیم سود پیشنهادی 145 تومانی و تعداد 2.33 سهم درامد سرمایه گذار 338 تومان

مجموع سود دریافتی سرمایه گذار برابر 1482 تومان می باشد و دارایی سهامد ار با قیمت  روز 2259 تومانی (25 خرداد 95) برابر 5263 تومان می باشد و لذا مجموع درامد سرمایه گذار از این سرمایه گذاری برابر 6744 تومان می باشد که با مقایسه با سرمایه گذاری 1387 تومانی اولیه میزان بازدهی رشد 486 درصدی دارایی را نشان می دهد.

  با فرض سود بانکی %22 میزان بهره دریافتی به صورت ساده برابر 305 تومان در هر سال خواهد بود که در یک دوره 5 ساله میزان دارایی شخص برابر 2912 تومان می باشد.

در نتیجه سود سرمایه گذاری در نماد اسوه حدود 2.3 برابر سپرده گذاری در بانک می باشد.

چند نکته :

1- تحلیل فوق با فرض بهره ساده انجام شد یعنی فرض شده که سرمایه گذار سود دریافتی خودرا دریافت و از بورس خارج می کند و سپرده گذار نیز سود دریافتی خودرا خرج می کند حال در صورتیکه فرض کنیم سپرده گذار سپرده خودرا در پایان هر سال دوبار سپرده گذاری کرده (نرخ بهره مرکب) میزان ثروت سپرده گذار در پایان دوره 5 ساله برابر 3748 تومان می باشد که بازهم به مراتب کمتر از سود بهره ساده داسوه است (حال در نظر بگیرید سرمایه گذار اگر از بهره مرکب استفاده می کرد یعنی سود دریافتی خودرا دوباره در داسوه سرمایه گذاری می کرد عایدی او چند برابر می شد)

2- میزان سود اسوه در حالت بهره ساده در یک دوره 5 ساله تقریبا برابر سود بانکی با بهره %70 سالانه است

3- میزان سود تقسیمی اسوه در مجمع سال 94 با کمترین مقدار برابر 145 تومان محاسبه شد که به احتمال زیاد بیشتر از این مقدار تقسیم خواهد شد حال با همین تقسیم سود ، میزان سود انباشته اسوه در پایان مجمع عمومی 94 برابر  280 تومان برای هر سهم است که در صورت افزایش سرمایه از این محل میزان ثروت سهامدار بازهم افزایش خواهد یافت.

نتیجه گیری :

 در مقاله بالا با کمی محاسبه متوجه شدیم که سود سرمایه گذاری در نماد بنیادی داسوه در یک دوره 5 ساله و با فرض شرکت در مجامع بسیار قابل قبول بوده ( تقریبا سالی %100) . اما متاسفانه جنون نوسان گیری در بورس ایران و در نمادهای غیر بنیادی ( به طور مثال تمامی نمادهای خودرویی و...) هر روز افزایش یافته و عزیزان تازه وارد پولهای خودرا به حرفه های های بازار تقدیم می کنند در حالیه با صبر و شناسایی نمادهای بنیادی می توان به سودهای بسیار خوبی  رسید و از مزایای مادام العمر این سهام   استفاده کرد. در آینده نیز سعی می کنیم سهامهای اینچنینی را بررسی و به خوانندگان معرفی کنیم