بررسی گزارش شش ماهه 95 پاکشو

تاریخ تحلیل : 95/9/29

قیمت روز: 14350

P/E=6.8

 با توجه به گزارش شش ماهه پاکشو به تحلیل این گزارش می پردازیم:

در این تحلیل از گزارشات شش ماهه و سه ماهه و پیش بینی بودجه در سایت کدال استفاده شده است.

1- برر سی روند تولید و فروش:

پاکشو در بودجه 95 پیش بینی کرده است که بتوانددر سال 95 مقدار 215084 تن فروش داشته باشد که این میزان %13 از پارسال بیشتر است اما در شش ماه نسبت به پارسال حدود %8.5 کمتر فروخته است همچنین شرکت پیش بینی کرده است در سال 95 مبلغ 7,345,453 میلیون ریال فروش داشته باشد که این مبلغ نسبت به  پارسال  %15 بیشتر است. پاکشو در شش ماهه مبلغ 3,003,421 معادل %41 از میلغ فروش خودرا پوشش داده است که این مقدار نسبت به شش ماهه پارسال %3 افزایش نشان می دهد.

محصول پیش بینی سالانه (تن) مبلغ فروش (م ر) مبلغ فروش هر تن (م ر) فروش سه ماهه (تن) مبلغ فروش سه ماهه(م ر) مبلغ فروش هر تن فروش شش ماهه(تن) مبلغ فروش شش ماه( م ر) مبلغ فروش هر تن
پودر و مایعات البسه 79,475 3,098,476  38.99 10,258 410,592 40.03 26,431 1,096,498 41.49
مایعات 126,165 3,768,671 29.87 21,239 663,433 31.24 48,637 1,656,497 34.06
سایر 9,444 478,306 50.65 1,432 104,994 73.32 5,006 250,426 50.03
جمع 215,084 7,345,453 34.15 32929 1,179,019 35.80 80074 3,003,421 37.51

در مورد تولید و فروش باید به موارد زیر توجه کرد: 
اولا  فروش شرکت فصلی بوده در سه ماهه اول کمترین مقدار بوده و در هر سه ماهه افزایش می یابد و در سه ماهه چهارم به حداکثر می رسد. با دقت بیشتر به صورت مالی سه ماهه و شش ماهه مشخص می شود که میزان وزنی تولید متناسب با بودجه پیش نمی رود اما با افزایش مبلغ فروش پاکشو تا حدودی  توانسته عقب افتادگی را جبران کند اما هنوز برای رسیدن به بودجه امسال باید به افزایش بیشتر تولید و فروش در شش ماهه بعد امید داشته باشد .
در حال حاضر میزان فروش پاکشو  تقریبا معادل بودجه پارسال است در حالیکه طبق بودجه 95 باید میزان فروش %13 بیشتر از پارسال باشد.
2- بررسی بهای تمام شده:

 پاکشو در بودجه 95 میزان بهای تمام شده را با  افزایش %18نسبت به پارسال مبلغ  4690323 میلیون ریال پیش بینی کرده است و از این مبلغ %41 آنرا در شش ماهه پوشش داده است .

ترکیب هزینه پاکشو به شرح زیر است :

شرح درصد
مواد مستقیم 86
دستمزد مستقیم 4
سربار 10

که این ترکیب تقریبا در همه دوره ها ثابت است با توجه به نقش اصلی مواد مستقیم فقط این مورد بررسی می گردد. مقدار مصرف سه ماهه به شرح زیر است:

محصول پیش بینی 95 مقدار (تن) مبلغ (م ر) مبلغ خرید هر تن (م ر) مصرف سه ماهه (تن) مبلغ ف سه ماهه(م ر) متوسط خرید هر تن فروش شش ماهه(تن) مبلغ فروش شش ماه( م ر) مبلغ فروش هر تن
اسانس 541 244,224  451.43       174 89,575 515
بسته بندی 27463 1,479,003 53.85       10,183 537,754 52.81
سایر 107926 2,339,964 21.68       49,434 946,591 19.15
جمع 135930 4,063,191 29.89 135241 3888863 28.76 59791 1,573,920 26.32

همانطوریکه مشاهده می شود  قیمت خرید مواد اولیه حدود %11 پایین تر از نرخ بودجه است که این موضوع در کنار کاهش حجم باعث شده بهای تمام شده از پیشبینی اولیه کمتر باشد

3- بررسی سود ناخالص ، عملیاتی و خالص:

 پاکشو در شش ماهه  مانند پارسال در شش ماهه %40 سود خودرا در شش ماهه با حاشیه %36 نسبت به فروش پوشش داده است . پاکشو باید طبق بودجه نسبت به پارسال سود خودرا %11 افزایش می داد که تقریبا این موضوع در گزارش شش ماهه رعایت شده است یعنی کاهش فروش به طور کامل با کاهش بهای تمام شده جبران شده است . هزینه های اداری و سود عملیاتی هم مطابق با بودجه پیش رفته است در نهایت سود خالص به مقدار %36 پوشش داده شده حاشیه سود خالص پاکشو مطابق چند ساله اخیر %17 است .

4- نتیجه گیری
پاکشو مطابق بودجه پیش می رود (شاید کمی هم بهتر) . فروش پایین تر از بودجه پیش می رود اما با کنترل بهای تمام شده ، روند سود حفظ شده است مهمترین ریسک پاکشو در حال حاضر افزایش بهای ارز مبادلاتی و تک نرخی شدن ارز می باشد پاکشو حدود 13 میلیون دلار کسری تراز ارزی دارد که در صورت تک نرخی شدن بهای تمام شده افزایش می یابد اما مطمئننا دولت اجازه افزایش نرخ را هم می دهد از طرف دیگر به احتمال زیاد تک نرخی شدن تا پایان سال انجام نخواهد شد لذا پاکشو به احتمال زیاد بودجه را پوشش خواهد و هیچ تعدیل مثبت یا منفی مهمی ندارد . اصولا با بررسی بودجه های پاکشو در سالهای گذشته هم می بینیم این بودجه ها بسیار دقیق تنظیم می شود و حداکثر %10 تلرانس دارد . لذا اگر خواهان سهمی بسیار کم ریسک با بازدهی معقول و تقسیم سود نقدی مناسب در پرتفو خود می باشید پاکشو قویا پیشنهاد می گردد.